Az Ipoly partján fekvő település, filiáihoz (leánygyülekezet) hasonlóan heves harcok színhelye volt 1944 telén. A plébánost kilakoltatták, minden vagyona elveszett, csakúgy, mint a rábízottaknak. A plébániára 207 szovjet katonát szállásoltak be, a három településen (Ipolytölgyes, Letkés, Ipolykiskeszi) összesen 25–27 000 baka volt összezsúfolva.

„A templom tetőzete több találatot kapott, melyek miatt a boltozat több helyen át van ázva. A torony sisakja teljesen szétroncsolódott állapotban van, a harangok azonban épek. Kötélhiány [miatt] a toronyban kell harangozni, azonban életveszélyes, mert a tetőzetről és a sisakról a szél fújja a cserepeket és a gerendák maradványait. […] A homlokzatot is több akna érte, s a fal azért megbontott állapotban van. A csatorna teljesen elpusztult, mert az orosz katonák a tetőzet többi részét is megbontva, kályhacsöveknek szedték azt le. […] Az orgonát teljesen szétdúlták, úgy, hogy teljesen használhatatlan, s ugyancsak eltüzelték az ipolykiskeszi iskolától kölcsönzött harmóniumot is [orgonához hasonló billentyűs hangszer – a szerk.]. […] A keresztkút tetejét elvitték, az alépítmény sértetlen. Tegnap találtam rá a tetőre a faluban, pálinkafőző üst tetejének akarták használni. […] A főoltár egészében és nagyjában megvan, csak az eucharisztikus emblémákat törték le róla az angyalok szárnyaival együtt. […] Felszerelésünket majdnem teljes egészében elrabolták, vagy megsemmisítették még a harcok alatt, amiket eldugtunk, azokat a kiűzetés alatt. […] A cibórium [az áldoztatáshoz szükséges Oltáriszentséget őrző kehely – a szerk.] össze van lapítva, a monstrancia [szentségmutató, többek között ünnepélyes körmenetkor lehet látni – a szerk.] összetörve és szétszedve. […] Elrabolták az összes oltárterítőt, antependiumot [az oltár törzsét takaró, többnyire díszes lepel – a szerk.] és szőnyeget is, a hajó szőnyegeivel együtt. […] Az ostyasütő vasat a W. C.-be dobták, és elgörbítették, ugyanoda dobták az ostyavágókat is. Ampolnáinkat [a miséhez szükséges bort és vizet tartalmazó edények – a szerk.] összetörték, csak a keresztelő kancsó maradt meg. […] A templom körül orosz halottak fekszenek, szám szerint 11, a szabad térségben pedig futóárkokat és bunkereket ástak. […]

A harcok alatt [az iskolában] minden pad, felszerelés, törzskönyvi napló, előmeneteli és mulasztási napló, könyvtár, belső berendezés megsemmisült a kántori lakkal együtt, mely teljesen leégett a kántortanító minden vagyonával együtt.

A plébániaajtó és -kapu hiányzik. A kerítés lebontva, és bunkerek építésénél használva. A kút és a kútágas megvan, teteje a zongorám tetejével van beborítva. […] Természetesen a légnyomás a plébánia összes ablakát kivitte, s most papirossal és deszkával vannak beszögelve. A tetőzet kapott 3 aknát és 4 bombát, azért erősen meg van rongálva, és csurog. […] A cserépkályhát az oroszok összetörték, és ismeretlen helyre hurcolták. […] A káplánszobából elvitték a vaskályhát, de onnan sem lehetne fűteni, mert a kéménye, melyből a mellette lévő vendégszoba füstje is eltávozik, találat következtében ledőlt. […] Szobáim, istállóim ajtai feltüzelve, ólaim ajtai felhasználva a bunkerek építéséhez, a kertem drótkerítése ismeretlen helyre cipelve. A kamrám fala kibontva, kocsiszínem falával együtt, ágyúk számára.

Belső berendezésem úgyszólván teljesen megsemmisült a kilakoltatás 4 hete alatt. Iskolai szekrényemből minden iratot megsemmisítettek (hivatalos és magánlevelezés). […] Elpusztították [a] 700 kötet körüli könyvtáramat, ebből csak kb. 90 kötetet tudtam megmenteni összepiszkítva és trágyázva. […] Természetesen kifosztották kamrámat, élelmiszereimet, s most teljesen élelem nélkül vagyok. Magától értetődik, hogy a templompénztári napló, egyházközségi pénztári napló, ügyviteli naplóm is megsemmisült. […] Kirabolták, és a náluk lévő nyugtákat megsemmisítve még bántalmazták is egyházközségi gondnokaimat is, mert mindhárman az ún. burzsujok közé tartoztak. […]

Hanyagság vagy mulasztás nem terheli lelkemet, mert mindent védelmeztem, sokszor az életem kockáztatásával is. Lakásom állandóan az orosz katonák székhelye volt, s a kiutasítás előtti napon pontosan 207 katona lakott rajtunk kívül a plébánián, községemben pedig 5–6000, úgy, hogy a három községben [Ipolytölgyes, Letkés, Ipolykiskeszi] hivatalos becslés szerint 25–27 000 katona volt összezsúfolva.

A legutolsó 4 napon anyám keskeny szobájában voltunk összezsúfolva. Ott volt az ebédlőm megmaradt bútora, speizem megmaradt berendezése és szám szerint 17 ember. […]

Még azt jelzem, hogy Ipolytölgyesen és Letkésen, a lehetőség szerint, a templomban és a szabad ég alatt tanítunk, Kiskeszin ezt nem tehettük meg, mert kántortanítónk katonai szolgálatot teljesít, tanítónőnk pedig még nem tért vissza.”

Keresztes János plébános