Petru Groza román miniszterelnök kolozsvári látogatása alkalmával az Új Szó tudósítása szerint arról szónokolt, hogy meg kell erősíteni a magyar és a román nép jó viszonyát, barátságos együttélésük pedig történelmi szükséglet. Annál is inkább, mert mindkét nemzet lerázta magáról a „német fasizmus jármát”. Hála ezért a Vörös Hadseregnek.

Az Erdélyi Magyar [Közművelődési] Egyesület, melynek több mint 500.000 tagja van, most tartotta Kolozsvárott első kongresszusának befejező nagygyűlését. Az ünnepségre Kolozsvárra érkezett Groza Péter [Petru Groza – a szerk.], Románia miniszterelnöke. Kíséretében volt még több miniszter, valamint a román nemzeti demokratikus front főtitkára és a Szovjetunióval való barátságot és együttműködést kiépítő román egyesület főtitkára is.

A gyűlést Kolozsvár polgármestere nyitotta meg, aki beszédében üdvözölte a megjelenteket. Ezután Gyárfás [Elemér], az egyesület elnöke emelkedett szólásra. „Hála a Vörös Hadseregnek és szövetségeseinek – mondta Gyárfás –, a háború véget ért. Egyesületünk mindent elkövet, hogy biztosíthassuk az új, demokratikus Románia megteremtését, mely nem tesz különbséget polgárai között. Meg akarjuk valósítani a román–magyar szövetséget. Követeljük, hogy Románia lépjen szövetségre valamennyi szabadságszerető nemzettel, elsősorban a Szovjetunióval.” Beszédét a következő szavakkal fejezte be: „Örök hálával tartozunk a nagy Szovjetuniónak, dicsőséges Vörös Hadseregének és lángeszű vezérének, Sztálin marsallnak.”

Ezután Groza miniszterelnök lépett a szónoki emelvényre.

„Magyar Testvéreim!” – kezdte beszédét. – „Örömmel jöttem Erdély fővárosába, hogy megerősítsem az itt élő két nép barátságát és barátságos együttélésének történelmi szükségességét.”

Groza miniszterelnök beszéde során többek köz[öt]t a következőket mondta: „A német fasiszták széthúzást és ellenségeskedést szítottak a két nép között. Azt akarták, hogy úgy a román, mint a magyar nép vérét ontsa az ő parancsukra. A román és a magyar fasiszták bűneit és hazaárulását a román és a magyar nép fizette és fizeti meg. A Vörös Hadsereg csapásai véget vetettek történelmünk e szomorú korszakának. Románia és Magyarország népei a Vörös Hadseregnek köszönhetik, hogy lerázhatták magukról a német fasizmus jármát. A két ország demokratikus kormányai most hozzáfoghatnak országuk felépítéséhez. A románoknak nincs szándékukban, hogy gyűlölködést és bosszút hirdessenek azokért a bűntettekért, amelyeket Horthy emberei és a magyar fasiszták követtek el. A nácik egyformán zsákmányolták ki a románt és a magyart. Nem látok semmi okot arra, hogy most, amikor a barátság és az együttműködés minden előfeltétele megvan, a két ország ne élhetne jószomszédi és baráti viszonyban. Mély hálával fordulok e helyről is a nagy és hatalmas Szovjetunió és annak vezére, Sztálin marsall felé, a világ szabadságszerető népei érdekében és így a román-magyar testvériség érdekében tett nagy szolgálataiért. Éljen a román–magyar barátság!”

A nagygyűlés határozatilag kimondta, hogy az Erdélyi Magyar [Közművelődési] Egyesület Románia többi demokratikus erőivel mindent el fog követni hogy a két ország szövetségre lépjen egymással. A népgyűlés elhatározta, hogy üdvözlő táviratot küld Sztálin marsallhoz.

Új Szó