1. Szombat

Gyöngyösi János külügyminiszter válaszul a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 1945. november 20-i azon döntésére, amely szerint félmillió németet kell hazánkból Németországba telepíteni, jegyzéket intézett a szövetséges nagyhatalmak budapesti képviselőihez. Ebben leszögezte, hogy az országban összesen nem található félmillió német nemzetiségű lakos, a hitlerista szervezetek tagjainak létszáma mintegy 103 ezer fő volt, és a Volksbund támogatóival együtt az összes érintett száma nem lehet több mint 200 ezer fő.

Megkezdődött a vita a nemzetgyűlésben a Tildy-kormány programjáról. A diskurzus során a Szociáldemokrata Párt felvetette az államforma kérdését.

3. Hétfő

Gyöngyösi János külügyminiszter vezetésével a magyar kormányküldöttség tárgyalásokat kezdett Prágában a szlovákiai magyar kisebbség ügyéről. A megbeszélések eredménytelenül zárultak.

4. Kedd

A hivatalos jelentés szerint 9247 magyar személyt kényszerítettek lakóhelye elhagyására Csehszlovákiában. A tárgyalások előző napi felvételének eredményeként a hatóságok leállították a Cseh- és Morvaországba történő deportálást.

8. Szombat

XII. Piusz pápa magánkihallgatáson fogadta Mindszenty József esztergomi érseket Rómában.

11. Kedd

Gyöngyösi János külügyminiszter jegyzéket intézett az amerikai, brit és szovjet kormányhoz jegyzéket intézett, amelyben közbenjárásukat kérte a csehszlovák kormánynál a magyar kisebbség üldöztetésének megszüntetése érdekében. Továbbá kérte, hogy a lakosságcsere során képviseltessék magukat a cserét felügyelő bizottságban.

14. Péntek

A budapesti törvényhatósági bizottság Kővágó Józsefet választotta a főváros polgármesterévé.

15. Szombat

A gyömrői járásban az év eleji gyilkosságokkal összefüggésben 15 személyt letartóztattak, majd tizennyolc nap elteltével – egy fő kivételével –, valamennyiüket szabadon engedték.

16. Vasárnap

Az új nemzetgyűlés elfogadta első törvényét, az 1945. évi IX. törvénycikket az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről.

18. Kedd

A kormány elrendelte a forgalomban lévő, részben a Vörös Hadsereg által kibocsátott bankjegyek egy részének felülbélyegzését, illetve a jelöletlenek beváltását.

20. Csütörtök

A Nemzeti Főtanács hosszú közéleti vitát és számos tiltakozást követően ratifikálta a magyar–szovjet kereskedelmi szerződést.

A katolikus püspökkari konferencia tudomásul vette Mindszenty József esztergomi érsek tiltakozását a köztársaság tervezett megteremtése ellen. Elfogadott határozatuk az államformáról való döntés elhalasztását javasolta.

22. Szombat

A magyar kormány tárgyalásokat folytatott a németek kitelepítésének pontos lépéseiről, valamint az azokat szabályozó rendeletekről. A tervezet a német anyanyelvűek és a német nemzetiségűek teljes vagyonelkobzás melletti kitelepítéséről szólt, ami alól a vegyes házasságban élők vagy az ellenállási mozgalom aktív résztvevői remélhettek felmentést. A kollektív bűnösség elvén alapuló rendeletet a minisztertanács végül név szerinti szavazással, nagy többséggel elfogadta.

24. Hétfő

A világháborúban győztes nagyhatalmak (a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia) bejelentették, hogy francia és kínai beleegyezéssel békeszerződést írnak alá Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával, Magyarországgal és Finnországgal.

25. Kedd

Előterjesztést nyújtottak be a magyar kormányhoz a zsidóság erkölcsi és anyagi jóvátétele és kártalanítása érdekében. A dokumentum szerint a deportálásból visszatért, illetve életben maradt zsidók száma 238 500 fő volt. Ebből 53 ezer fő a jelenlegi határokon belül, 56 500 fő az elcsatolt területeken, továbbá 129 ezer fő a budapesti gettóban vagy az ottani családoknál maradt életben.

28. Péntek

Tildy Zoltánnak írt levelében Futó Dezső kisgazda képviselő a gyömrői gyilkosságok ügyében megállapította, hogy az igazságügyi szervek „igyekeznek elfektetni az ügyet”.

Az illetékes bíróság elutasította Bárdossy László fellebbezését, és kihirdette az egykori miniszterelnök jogerős halálos ítéletét.

29. Szombat

A „magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről” szóló 12330/1945. számú kormányrendelet alapján „a SZEB parancsára” köteles áttelepülni mindenki, aki az utolsó – 1941. évi – népszámláláskor német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát, német fegyveres alakulat vagy a Volksbund tagja volt.

31. Hétfő

Szilveszter estéjén Mindszenty József rádiószózatot intézett a magyar nemzethez. Ugyanezen a napon Tildy Zoltánnak és Varga Bélának címzett levelében „a magyar prímások több mint 900 éven át állandóan gyakorolt közjogi tisztéből folyólag” óvást emelt a köztársaság tervezett megteremtése ellen.